Podczas prowadzenia prac budowlanych niezbędnym jest, aby zachować warunki pracy zawarte w obowiązujących przepisach prawa pracy. Na przestrzeni lat, analizując dotychczasowe procesy i wypadki w budownictwie jesteśmy w stanie określić jakie są ich źródła i jak można ich uniknąć w przyszłości. Dlatego w zależności m.in. od wielkości budowy, może okazać się, że będzie wymagane sporządzenie planu BIOZ.

Plan BIOZ – co to?

Prawo budowlane wymaga od uczestników procesu inwestycyjnego, aby zapewnione było bezpieczeństwo podczas prowadzonych prac. Zatem nie tylko na etapie prowadzenia, ale już podczas przygotowania robót budowlanych, myśli się o możliwych skutkach działań.

Plan BIOZ to plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dokument, którego powstania powinien dopilnować kierownik budowy jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac. Sporządzany jest w oparciu o informację o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia, będącej częścią projektu budowlanego. W planie BIOZ powinny być zawarte informacje na temat specyfikacji obiektu oraz warunków prowadzenia robót budowlanych.

Plan BIOZ – cele

Uznaje się, że głównymi celami wprowadzenia opracowania jakim jest plan BIOZ są:

  • zidentyfikowanie źródeł i rodzajów zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy oraz wdrożenie rozwiązań służących ich zapobieganiu na etapie realizacji inwestycji,
  • sprawienie, aby ocena ryzyka i zarządzanie ryzykiem stanowiły kluczowe elementy decydujące o większej skuteczności działań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Podstawą do zidentyfikowania zagrożeń jest znajomość ich źródeł. Do bezpośrednich źródeł zalicza się:

  • rodzaj robót
  • właściwości materiałów budowlanych
  • maszyny i urządzenia
  • miejsce prowadzenia robót

W Rozporządzeniu Ministra z dnia 23 czerwca 2003 r. sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) zawarto zestaw robót budowlanych o wysokim ryzyku, dla jakich powinno wykonywać się plan BIOZ. Ponadto w powyższym rozporządzeniu znajdują się szczegółowe informacje jak taki plan powinien wyglądać.

Kiedy opracowywać plan BIOZ

Plan BIOZ nie jest oczywiście wymagany dla każdej prowadzonej roboty budowlanej. Podstawowym kryterium do jego sporządzenia, jest wystąpienie w trakcie budowy robót o wysokim ryzyku. Niestety nie jest to kryterium konieczne, plan opracowuje się również, gdy:

  • roboty budowlane będą trwały dłużej niż 30 dni i jednocześnie będzie zatrudnione przy niej więcej niż 20 pracowników, lub
  • pracochłonność robót przekroczy 500 osobodni.

Osobodzień to jedne dzień pracy jednej osoby – powyższe kryterium spełnia 51 osób pracujących przez 10 dni.

Dobrze opracowany plan BIOZ nie tylko w jasny sposób określa możliwe zagrożenia na terenie budowy, ale także wskazuje profilaktykę jak ich unikać. Ponadto może przedstawiać, jak postępować w przypadku ich wystąpienia. Wymóg stworzenia planu jest równoznaczny z koniecznością zawiadomienia przez inwestora, o rozpoczęciu robót budowlanych właściwego inspektora pracy na siedem dni przed rozpoczęciem prac. Jak to zrobić można sprawdzić TU.

tablica bioz
Tablica BIOZ

Ponadto wymogowi stworzenia planu BIOZ towarzyszy obowiązek umieszczenia tablicy informacyjnej (przedstawionej powyżej). Ogłoszenie takie zawiera dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Dz.U. 2018 poz. 963.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię