Regulamin

 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – Mateusz Glanowski jest administratorem Crane In Clouds (dalej: „Blog”) i usługodawcą w rozumieniu ustawy z  dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Usługobiorcą w rozumieniu regulaminu jest każdy użytkownik Bloga, tj, osoba przeglądająca jego zasoby, zwana dalej także „Gościem Bloga”.
 1. Postanowienia wstępne
 • Blog ma charakter edukacyjny i jego podstawowym celem jest upowszechnianie wiedzy i podnoszenie świadomości w dziedzinie budownictwa i architektury.
 • Administrator jest podmiotem posiadającym wszelkie prawa do Bloga jako całości oraz wszystkich treści, które udostępnia na Blogu, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 • Treści dostępne na Blogu są objęte ochroną prawa autorskiego.
 • Niniejszy regulamin opisuje zasady korzystania z Bloga, informacje prawne o ochronie danych osobowych znajdują się w polityce prywatności oraz polityce dotyczącej cookies i podobnych technologii

3. Ogólne warunki korzystania

 • Korzystanie z Bloga odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i możliwe jest przy pomocy urządzenia typu laptop, tablet, smartfon – z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową. Gościom Bloga rekomenduje się korzystanie z najnowszych wersji dostępnych na rynku przeglądarek internetowych, ponieważ wersje starsze mogą nie obsługiwać prawidłowo strony Bloga.
 • Ponadto, prawidłowe korzystanie ze strony Bloga i jego funkcjonalności może wymagać akceptacji tzw. koniecznych plików cookies (ang. indispensable cookies) oraz włączonej obsługi Java Script.
 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy administratorem a użytkownikiem Bloga w zakresie treści nieodpłatnych zostaje zawarta w momencie wejścia przez użytkownika na stronę Bloga i rozpoczęcia przeglądania jego zasobów. Umowa ta ulega rozwiązaniu z momentem trwałego zaprzestania korzystania przez użytkownika ze strony Bloga.
 • Strona Bloga korzysta z plików cookies, w tym Google Analytics. Użytkownik może zdecydować o akceptacji lub braku akceptacji plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji dostępnych jest w Polityce plików cookies.
 • Administrator informuje, że możliwe są przerwy w dostępie do strony Bloga, spowodowane np. aktualizacją oprogramowania, naprawami, konserwacją lub wprowadzaniem ulepszeń Bloga lub jego elementów.
 • Niedozwolone jest dostarczanie przez Gości Bloga treści o charakterze bezprawnym.

4. Postanowienia końcowe

 • W sprawach dotyczących usług świadczonych przez administratora w ramach Bloga, Gość Bloga może złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres kontakt@craneinclouds.com, z dopiskiem „reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz dokładny opis przyczyn reklamacji. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 • Na adres e-mail wskazany w ust. 4.1. Goście Bloga mogą przesyłać również propozycje nowych tematów do wpisów na Blogu, własne uwagi lub propozycje ulepszeń.
 • Administrator może od czasu do czasu wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu. Jeżeli zmiany będą dotyczyć praw lub obowiązków użytkowników Bloga, zasad korzystania z Bloga lub innych istotnych kwestii, administrator każdorazowo poinformuje o planowanych zmianach i ich treści za pomocą osobnego wpisu na Blogu lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, na co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie.
 • Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu powinien trwale zaprzestać dalszego korzystania z Bloga przed wejściem zmian w życie. Dalsze korzystanie z Bloga po upływie okresu przejściowego będzie uznane za akceptację zmian Regulaminu.
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie craneinclouds.com